top of page

מאמרים :

ארגון מאמני הכדורסל פנה לנציבות מס ההכנסה בבקשה שזה יכיר בהוצאות רכישת הציוד של מאמנים שכירים כהוצאה

ארגון מאמני הכדורסל פנה לנציבות מס ההכנסה בבקשה שזה יכיר בהוצאות רכישת הציוד של מאמנים שכירים כהוצאה מוכרת לצרכי מס. במכתב ששלח מנכ״ל הארגון, עו״ד יול ברדוש הוא מציין:

״רוב המאמנים מועסקים כשכירים...כל המאמנים זקוקים, לצורך ביצוע עבודתם, לפרטי ציוד ועזרי הדרכה שונים הכוללים בין היתר, מחשב, ספרות מקצועית, עזרי אימון טלפון נייד (לוח טאקטי, תלבושת ונעלי ספורט משרוקית ועוד...

לכל מאמן מסתכמת רכישתם של כל הנ"ל בסכום ניכר...

מטרת פנייתנו זו הינה למסד הסדר עם משרדכם לפיו תוכרנה ההוצאות בגין העזרים והציוד הנ"ל כניכוי המוכר כנגד ההכנסה גם לשכירים״.

bottom of page